Aktualne Przetargi RZD Zator - RYBACKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ZATORZE

+++ NOWY PRZETARG NA ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI +++++

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualne Przetargi RZD Zator

Przetargi
PRZETARGI  AKTUALNE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-09-11 16:12

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-08-14 12:12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-08-01 16:04
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-07-30
OGŁOSZENIE


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-07-22 12:45


Numer sprawy: Zam. Publ. 4/2019

 
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator
 
Zamówienie Publiczne , dnia 22.07.2019
 
Zakup fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-06-10 15:53
Ogłoszenie nr 510115524-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze: Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545681-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Krajowy numer identyfikacyjny 80192000270000, ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640  Zator, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 8412128, 602 464 243, e-mail fishrzd@man.pl, faks 338 410 585.
Adres strony internetowej (url): www.rzdzator.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna Instytutu Badawczego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie do magazynu zamawiającego na łączną ilość ton z możliwością zmniejszenia zakupu o 15 %.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15710000-8
Dodatkowe kody CPV: 15711000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
       
IV.1)  DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2019
 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
 
Wartość  bez VAT 177300
 Waluta PLN
 
IV.3)  INFORMACJE O OFERTACH
 
Liczba  otrzymanych ofert:  1
 w tym:
 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii  Europejskiej:  1
 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii  Europejskiej:  0
 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
 
IV.4)  LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
 
IV.5)  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie  zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 
nie
 
IV.6)  INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z  NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
 
Cena  wybranej oferty/wartość umowy 177300
 Oferta z najniższą ceną/kosztem 177300
 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177300
 Waluta: PLN
 
IV.7)  Informacje na temat podwykonawstwa
 
Wykonawca  przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
 
nie
 

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona  podwykonawcy lub podwykonawcom:
 
IV.8)  Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-05-31 16:49

Link


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-05-31 16:19

Link


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-05-29 18:39

Ogłoszenie o otwarciu ofert na dostawę pasz dla ryb


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-05-22 17:12
Zawiadomienie o wyborze oferty
na dostawę ciągników
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-05-16 11:20
Informacja z otwarcia ofert


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-05-10 13:51

 
Numer sprawy: Zam. Publ. 3/2019

 
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator
 
Zamówienie Publiczne , dnia 10.05.2019
 
Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-04-30 14:31

 
Numer sprawy: Zam. Publ. 2/2019

 
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator
 
Zator, dnia 30.04.2019
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
 
nieograniczonego pn.
 
„Zakup dwóch nowoczesnych ciągników rolniczych  dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze”

______________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-02-26 17:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

***
__________________________________________________________________________________________________________________________
2019-02-15  16:31
Zawiadomienie o wyborze oferty________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2019-01-09  14:55
Informacja z otwarcia ofert

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dokumentacja na remont stawów Natalin, Chapman, Sylwester-Przeręb    2018-12-04 18:15


Dokumentacja kosztorysowo projektowa z plikach PDF  
01020304050607080910
111213141516171819
_______________________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  2018-12-04 17:13_______________________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zmianie zamówienia  2018-12-04 16:43_______________________________________________________________________________________________________________
Zawiadomienie 2018-12-04 15:35
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 
Copyright 2015 - 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego