Archiwalne przetargi RZD Zator - RYBACKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ZATORZE

+++ NOWY PRZETARG NA ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI +++++

Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwalne przetargi RZD Zator

Przetargi
__________________________________________________________________________________________________________
Zator 2019-11-19
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 ZatorSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
na
Remont stawu „Sylwester” w Gospodarstwie Rybackim Przeręb RZD Zator
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11] ust. 8 ustawy Pzp.


______________________________________________________________________________________________________
Zator 2018-10-17
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki 5  32-640 Zator ogłasza przetarg na

Prace remontowo budowlane w budynkach Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w m. Spytkowice, gmina: Spytkowice, z podziałem na dwie częściPoniżej linki do pobrania dokumentów


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zator 2018-09-25
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki 5  32-640 Zator ogłasza przetarg na

Prace remontowo budowlane w budynkach Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w m.
Spytkowice, gmina: Spytkowice, z podziałem na dwie części


Poniżej linki do pobrania dokumentów


______________________________________________________________________________________
2018-08-22
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki 5  32-640 Zator ogłasza przetarg na
sprzedaż środków trwałych z wolnej ręki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. Dz.U. nr. 96, art.29 w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż  środków trwałych Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze Pl. Kościuszki 5 32-640 Zator ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych z wolnej ręki.

Cena  środków trwałych kształtuje się na następującym poziomie:  

Lp.               Nazwa ST                                                Cena Netto w zł
1. przyczepa AUTOSAN D-47A  nr rej. KOS 37EX                   2 660,00
2. przyczepa ciężarowa BSS P93SH  nr rej. KOS 09LH             5 600,00
3. przyczepa ciężarowa JUNGE ZAA nr rej. KOS 98G6             8 750,00
4. przyczepa niskopodwoziowa POM Śrem ,  nr rej. KOS 04G3   6 090,00
5. ciągnik rolniczy URSUS C 360 3P nr rej. BBX 0781               6 790,00
6. samochód ciężarowy KANGO  nr rej. KOS 59263                  2 170,00
7. spychacz DT-75                                                          6 510,00

 W pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną oferty na wszystkie środki trwałe.

Oferty  można  składać  do  dnia  31.08.2018  r.  na  adres  mailowy  biuro@rzdzator.pl,  lub pocztą na adres zakładu.  
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 3.09.2018 g.10 00

__________________________________________________________________________________________________


Wyjaśnienie Zamawiającego
do zapytania ofertowego z dnia 2018-08-09

------_______________----
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy ogrodzenia magazynów rybnych w Gospodarstwie Spytkowice RZD Zator  
w Spytkowicach obejmujące roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek.
Zam.Publ.6/2018
L. dz.705/2018
Zator, dnia 2018-08-09

Poniżej do pobrania plik w formacie PDF

____________________________________________________________
Ogłoszenie z dnia 2018-07-23 o sprzedaży Srodków Trwałych 
Zator, 23.07.2018
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
RYBACKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ZATORZE
 
32-640 ZATOR , PL.KOŚCIUSZKI 5
 
 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ PODANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
 
 
1.      przyczepa AUTOSAN D-47A  nr rej. KOS 37EX ,  ład. 4 tony , rok produkcji 1984 cena wywoławcza - 3 800,00 zł netto
 
   
 1. przyczepa      ciężarowa BSS P93SH  nr rej. KOS      09LH  , ład. 9 ton, rok produkcji      1980       cena wywoławcza  -       8 000,00 zł netto   
 
3.     przyczepa ciężarowa JUNGE ZAA nr rej. KOS 98G6, ład 10,5 tony  rok produkcji 2001 cena wywoławcza - 12 500,00 zł netto,
 
   
 1. przyczepa      niskopodwoziowa POM Śrem , nr rej. KOS 04G3, ład. 8 ton, rok produkcji      1986       cena wywoławcza  - 8 700,00 zł netto,  
 2.  
 3. ciągnik      rolniczy URSUS C 360 3P nr rej. BBX 0781 rok produkcji 1986            cena wywoławcza -       9 700,00 zł netto,
 4.  
 5. samochód      ciężarowy KANGO  nr rej. KOS 59263      rok produkcji 2004       cena wywoławcza - 3 100,00 zł      netto,
 6.  
 7. kosiarka      rotacyjna ZTR- 165, cena wywoławcza      - 320,00 zł netto,
 8.  
 9. kosiarka      rotacyjna ZTR-165, cena wywoławcza      – 320,00 zł netto,
 10.  
 11. spychacz      DT-75, cena wywoławcza-      9 300,00 zł netto,
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2018 o godz.1000 w siedzibie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze Pl. Kościuszki 5
 
 
Składniki majątkowe można oglądać w dni robocze na Gospodarstwie Rybackim Spytkowice w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 .
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Michał Tatara – telefon 602 464 244.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą .
 
Przystępujący do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze prowadzonego przez BGŻ SA Wadowice nr 12 2030 0045 1110 0000 0081 6920 z dopiskiem „wadium ofertowe” i określeniem której poz. dotyczy lub w kasie Zakładu na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.
 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej . Wadium wpłacone przez nabywcę , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 
Pozostałym osobom , które uczestniczyły w przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zakończeniu przetargu.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
 
                                                                                                                                        
 
Copyright 2015 - 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego