Przetargi - RZD

NOWE OGŁOSZENIE -Przetarg na dostawę koparki- patrz zakładka PRZETARGI

Przejdź do treści

Przetargi

PRZETARGI

                    Ogłoszenie nr 510017675-N-2020                    z dnia 30-01-2020 r.                
       
       

           Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze: Zakup i dostawa nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym
           
           OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy        


2020-01-09
Pytania i odpowiedzi

Przetarg nieograniczony - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) (dalej: ustawy Pzp). Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym” na potrzeby Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (woj. Małopolskie) – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Zamawiający działając na podstawie przepisów
1rt. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. ?treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie?, przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1. Jako długoletni producent, a obecnie dystrybutor maszyn budowlanych, zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy dopuszczacie w warunkach szczegółowych SIWZ na zakup     fabrycznie nowej koparki gąsienicowej poniższe parametry ( zmiany )  w odniesieniu do Waszego opisu przedmiotu zamówienia ?
1. Szerokość min. maszyny wynoszącą 2470 mm
2. Gąsienice stalowe o szerokości 600 mm
3. Obrót wysięgnika w prawo  53°
4. Głowicę uchylną z szybkozłączem hydraulicznym
5. Łyżki koparkowe  o szer. 400 i 900 mm i łyżkę skarpówkę o szer. 1800 mm              z ostrzami ze stali HARDOX lub łyżki koparkowe  o szer. 400 i 900 mm  z zębami ,  a  tylko łyżkę skarpówkę o szer. 1800 mm z ostrzem ze stali HARDOX
Zmiana powyższych parametrów technicznych maszyny na pewno nie obniży jej walorów oraz   przydatności w Państwa firmie i nie wpłynie na pogorszenie warunków pracy i jej eksploatacji
Odpowiedź.
Ad.1 Zamawiający dopuszcza, Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza, Ad.3 Zamawiający dopuszcza, Ad.4 Zamawiający dopuszcza, Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania do postępowania pn " Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym”

1. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w §5 ust. 11 w taki sposób, aby wymianie podlegał trzykrotnie naprawiony ten sam istotny podzespół, a jeśli to nie przyniesie efektu to nastąpi wymiana sprzętu na nowy wolny od wad?
2. Czy Zamawiający w §5 ust. 12 zaakceptuje bezpłatne podstawienie maszyny zastępczej na czas naprawy powyżej ustalonego terminu i tym samym odstąpi od naliczania kar oraz żądania wymiany maszyny na nową?
3. Czy Zamawiający ustali termin naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych? Dot. §5 ust. 9 wzoru umowy.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że serwis w okresie pogwarancyjnym jest dodatkowo płatny nie wliczany w cenę ofertową?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na szerokość maszyny 2350 mm?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na Silnik o mocy 65 KM?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na gąsienice stalowe o szerokości 600 mm?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na jedną pompę wielotłoczkową o zmiennej wydajności?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydajność hydrauliki min 190 bar?
10. Czy Zamawiający zgodzi się na lemiesz o wysokości 473 mm?
11. Czy Zamawiający zgodzi się na brak systemu automatycznego odpowietrzania silnika?
12. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy od daty podpasania umowy?
13. Czy Zamawiający zgodzi się na kabinę z zabezpieczeniami ROPS/TOPS?
14. Czy Zamawiający zgodzi się na obrót wysięgnika w lewo o kąt 55 stopni?
15. Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość załadunku 6304 mm?
16. Czy Zamawiający zgodzi się na głębokość kopania 3782 mm?
17. Czy Zamawiający mógłby określić szacunkowo ilość przepracowanych godzin w ciągu jednego roku?
Odpowiedź:
Ad.1 Zamawiający zmodyfikuje – wg. propozycji pytającego, Ad.2 Tak zamawiający zaakceptuje propozycję pytającego, Ad.3 Zamawiający dopuszcza, Ad.4 Zamawiający potwierdza, Ad.5 Tak zamawiający wyraża zgodę, Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.10 Zamawiający wyraża zgodę, Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.14 Zamawiający wyraża zgodę, Ad.15 Zamawiający wyraża zgodę, Ada.16 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.17 Zamawiający nie określi szacunkowo ilości przepracowanych godzin w ciągu roku.

Pytanie 3 Składam zapytanie odnośnie przetargu na „Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsienicowej z ramieniem podwójnie łamanym”
1.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości 2300 mm ?
2.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o z gąsienicami stalowymi o szerokości 600 mm?
3.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez   Automatyczny system napinania gąsienic, ale z napinaczem mechanicznym poprzez używanie smarownicy, a napięcie jest utrzymywane przez sprężynę
4.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o z lemieszem podporowo- zgarniającym o wysokości 431 mm?
5.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w diody sygnalizacyjne informujące o przeciążeniu jako alarm przeciążenia?
Odpowiedź
Ad.1 Tak zamawiający dopuszcza, Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza maszyny o gąsienicach stalowych o szerokości 600 mm, Ad.3 zamawiający nie dopuszcza, Ad.4 Tak zamawiający dopuszcza
8.01.2020 r
Pytanie 4
Czy dopuszczacie w warunkach szczegółowych SIWZ na zakup     fabrycznie nowej koparki gąsienicowej poniższe parametry ( zmiany )  w odniesieniu do Waszego opisu przedmiotu zamówienia ?
1. Układ hydrauliczny zasilany jedną pompą wielotłoczkową i drugą niezawodną          i wydajną pompą zębatą.
2. Wysokość załadunku min. 6070 mm.
Odpowiedź:
Ad.1 Nie dopuszczamy, Ad.2 Dopuszczamy

2020-01-08
Informacja

W związku ze zmianami w SIWZ zamieszczonymi w ogłoszeniu o przetargu nr.639155-N-2019  z dnia 31.12.2019 r. informujemy, że wydłużony został termin składania ofert do dnia 16.01.2020 r. do godz.11. Otwarcie ofert 16.01.2020  godz. 11.15 .
Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:


Wprowadzono zmiany w SIWZ :

masa całkowita maszyny - min.8400 kg
szerokość maszyny - min.2200 mm
sinik wysokoprężny - min.65 KM
wysokość załadunku - min.6000 mm
obrót wysięgnika - w lewo min.55 stopni, w prawo min.53 stopnie2019-12-31


Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława  Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres ul.  Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator

Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym


Dokumenty do pobrania PDF
SIWZ z poprawkami
Zał nr 1
Formularz ofertowy
Zał nr 2
Opis parametrów
Zał nr 3
Formularz oświadczenia
Zał nr 4
Projekt umowy
Zał nr 5
Wykaz dostaw
Zał nr 6
Wzrór pełnomocnictwa
Zał nr 7
Wzór oświadczenia
(c) RZD Zator 2000 - 2020
Wróć do spisu treści