Ochrona danych osobowych - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

Ochrona danych osobowychSzanowni Państwo,
uprzejmie  informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB,  Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15,  32-640 Laskowa (dalej Administrator) jest w rozumieniu art. 4 ust. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) (dalej RODO), Administratorem danych,  który jest zobowiązany do tego, aby w zgodzie z art. 12 RODO udzielić  Państwu wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO.
Administrator danych, przy uwzględnieniu  motywu 14 RODO, wypełnia ten prawnie określony obowiązek informacyjny  za pośrednictwem niniejszego kanału informacyjnego wobec:
1. każdej osoby fizycznej, z którą zawarła lub zawrze umowę,
2.  każdej osoby fizycznej, z którą realizuje inną formę współpracy za  pośrednictwem lub przy udziale innych administratorów danych lub  podmiotów przetwarzających,
3. innych osób fizycznych, względem których ten obowiązek winien zostać zrealizowany.
Obowiązek informacyjny wobec pracowników  Administratora jest realizowany za pośrednictwem odrębnego kanału  informacyjnego. Treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest również na  terenie Administratora oraz w Sekretariacie.
Uwaga:
W celu zapewnia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach inwestycji realizowanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, a także ochrony mienia i informacji tereny Administratora mogą być objęte monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W celu zachowania w tajemnicy informacji  prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych,  przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych,  Administrator prowadzi monitoring sieci informatycznej (art. 6 ust. 1  lit. f RODO).
Dane osobowe to  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osobie fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba,  którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności  na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer  identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden  bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub  społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są jednak  pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności. Informacje takie staną  się danymi osobowymi dopiero z chwilą zestawienia ich z innymi,  dodatkowymi (posiadanymi) informacjami, którego wynikiem będzie  możliwość odniesienia ich do konkretnej osoby fizycznej.
Administrator danych osobowych  to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny  podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby  przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego  przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa  członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa  członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać  określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
Przetwarzanie danych osobowych  to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub  zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez  przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Obowiązek informacyjny
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im.  Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul.  Wiejska 15, 32-640 Laskowa.
W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Michałem Paprockim za pośrednictwem:
1. adresu e-mail:
iod@rzdzator.pl
2. adresu pocztowego:
Inspektor Ochrony Danych
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze
ul. Wiejska 15,
32-640 Laskowa
W celu realizacji praw wynikających z  RODO, zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, a także w  przypadku niezbędności wniesienia określonego żądania, prosimy o kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych: Michałem Paprockim za pośrednictwem:
1. adresu pocztowego:
Inspektor Ochrony Danych
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze
ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa
Pana/Pani  dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z postanowieniami RODO oraz  innymi polskimi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych w  zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź  realizowanego nadzoru nad działalnością Administratora, w szczególności  na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit b RODO:
w celu  przygotowania, zawarcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia umowy, i  innych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania  Administratora;
2. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu  realizacji procesów wynikających z przygotowania, wszczęcia, wykonania,  nadzoru i rozliczenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym  mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412,  825 ze zm.);
3. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu  zmniejszenia wystąpienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania  terroryzmu, przy uwzględnieniu art. 10 RODO, o ile taka niezbędność  wystąpi;
4. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu  wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z  prowadzoną działalnością oraz realizacją Państwa żądań, a także praw  wynikających z RODO, procesów przetargowych, zawartych umów, przepisów  prawa podatkowego, archiwizacji dokumentów, BHP, ochrony środowiska i  innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5. art. 6 ust. 1 lit d RODO:
w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów podmiotu praw, o ile taka niezbędność wystąpi;
6. art. 6 ust. 1 lit a RODO:
na  podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody, o ile jest to konieczne z  uwagi na obowiązujące przepisy, a zgoda na przetwarzanie danych  osobowych w określonych przez Administratora lub Pana/Panią celach  wyrażono;
7. art. 9 ust 2 lit b RODO:
w celu  potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i braku przeciwskazań  do realizacji prac określonych w Umowie, o ile taka niezbędność wystąpi;
8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu  zapewnia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Administratora  oraz ochrony mienia i informacji (monitoring wizyjny);
9. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu  zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności  ochrony systemów informatycznych (przy zachowaniu tajemnicy  korespondencji oraz innych dóbr osobistych monitoring sieci  informatycznej);
10. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, o ile taka niezbędność wystąpi;
11. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, o ile taka niezbędność wystąpi;
12. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na potrzeby:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesione żądanie,
b. utrzymywania kontaktu,
c. realizowania współpracy,
d. wymiany informacji,
e. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
f. realizacji pełnomocnictw,
g. ochrony fizycznej, w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowaniem awaryjnym,
h. przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
i. sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
j. szkoleń,
k. sprawozdań,
l. oceny działań.
Odbiorcami Państwa danych osobowych  w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź  realizowanego nadzoru nad działalnością Administratora mogą być w  szczególności następujące kategorie podmiotów i osób:
1. nasi partnerzy oraz kontrahenci, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych oraz prawidłowej realizacji umowy,
2. podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
3.  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi m.in. doradcze,  ochroniarskie, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,
4.  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi i  realizacji procesu serwisu, konserwacji, modernizacji, usuwania usterek i  awarii,
5. nabywcy wierzytelności,
6. podmioty i osoby, którym  zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,  1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825 ze zm.), w tym osoby i  podmioty związane z procesem przygotowania, realizacji i nadzoru oraz  inne osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
7. podmioty i osoby nadzorujące Administratora w ramach nadzoru właścicielskiego lub inwestorskiego.
Ponadto Pana/Pani dane mogą być  przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich  upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na  podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz  pod warunkiem zachowania poufności.
Państwa danych osobowych nie  zamierzamy przekazywać do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru  Gospodarczego, czyli do państw trzecich w rozumieniu RODO.
Pana/Pani dane osobowe, w zależności od  rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, przetwarzamy przez  okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, w  szczególności na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit b RODO:
w celu  przygotowania, zawarcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia umowy i innych  związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania  Administratora: przez okres umowy, gwarancji i rękojmi, a po tym czasie  przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć  lat;
2. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu  realizacji procesów wynikających z przygotowania, wszczęcia, wykonania,  nadzoru i rozliczenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym  mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412,  825 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o  udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata  przez cały okres trwania umowy (art. 97 ust. 1 PZP) z zastrzeżeniem  przepisów prawa podatkowego i archiwizacji dokumentów oraz okres  przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka  niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;
3. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu  zmniejszenia wystąpienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania  terroryzmu, przy uwzględnieniu art. 10 RODO: przez okres niezbędny do  zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń,  jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w  trakcie realizacji celu;
4. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu  wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z  prowadzoną działalnością oraz realizacją Państwa żądań, a także praw  wynikających z RODO, procesów przetargowych, zawartych umów, przepisów  prawa podatkowego, archiwizacji dokumentów, BHP, ochrony środowiska i  innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa: przez okres niezbędny  do zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia  roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat;
5. art. 6 ust. 1 lit d RODO:
w celu  zapewnienia ochrony żywotnych interesów podmiotu praw: przez okres  niezbędny do zrealizowania celu z uwzględnieniem okresu przedawnienia  roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność  wystąpi w trakcie realizacji celu;
6. art. 6 ust. 1 lit a RODO:
na  podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody, o ile jest to koniczne z  uwagi na obowiązujące przepisy, a zgoda na przetwarzanie danych  osobowych w określonych przez Administratora lub Pana/Panią celach  wyrażono: do czasu wycofania zgody lub do czasu jej zdezaktualizowania.  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez konsekwencji  prawnych, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
7. art. 9 ust. 2 lit b RODO:
w celu  potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i braku przeciwskazań  do realizacji prac określonych w Umowie: przez okres niezbędny do  zrealizowania celu z uwzględnieniem okresu obowiązywania Umowy oraz  przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka  niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;
8. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu  zapewnia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Administratora i  oraz ochrony mienia i informacji (monitoring wizyjny): przez okres nie  dłuższy niż trzy miesiące. Okres ten może być przedłużony o czas  prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa lub  ochrony mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub  powzięcia informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych  sprawach, po czym zostaną usunięte;
9. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu  zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności  ochrony systemów informatycznych (przy zachowaniu tajemnicy  korespondencji oraz innych dóbr osobistych monitoring sieci  informatycznej): przez okres niezbędny do zrealizowania celu. Okres ten  może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w sprawie  naruszenia zasad bezpieczeństwa lub ochrony mienia, bądź w sprawach  pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane  tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną  usunięte;
10. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu  realizacji procesu rekrutacyjnego: przez okres niezbędny do  zrealizowania celu, jednak nie dłużej jak przez trzy miesiące, licząc od  dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku niezbędności  dopełnienia wymogów formalnych wobec kandydatów, o ile taka niezbędność  wystąpi w trakcie realizacji celu głównego. Odstępstwo od zasady  stanowią sytuacje, w wyniku których wobec Administratora, bądź wobec  kandydata przez Administratora zostanie w okresie, o którym mowa wyżej,  wniesione roszczenie z tytułu wyrządzonej szkody. Wówczas dane będą  przetwarzane przy uwzględnieniu okresów wynikających z obowiązujących  przepisów prawnych;
11. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu  ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń: przez okres określony w  przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023  r. poz. 1610, 1615. ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie  przepisów z uwzględnieniem okresu prowadzonego postępowania  administracyjnego, cywilnego lub karnego, o ile taka okoliczność  wystąpi;
12. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na potrzeby:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesione żądanie,
b. utrzymywania kontaktu,
c. realizowania współpracy,
d. wymiany informacji,
e. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
f. realizacji pełnomocnictw,
g. ochrony fizycznej, w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowaniem awaryjnym,
h. przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
i. sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
j. szkoleń,
k. sprawozdań,
l. oceny działań,
przez  okres niezbędny do zrealizowania określonego celu z uwzględnieniem  okresu przedawnienia roszczeń oraz wyłączeń wskazanych powyżej lub  obowiązujące przepisy prawne, jednak nie dłużej jak przez 5 lat, o ile  taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu.
Ma Pani/Pan prawo do:
1.  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia w  granicach wynikających z RODO; z uwzględnieniem procesów realizowanych z  użyciem monitoringu wizyjnego,
2. sprostowania danych,
3. w  zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma  Pan/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez negatywnych  konsekwencji prawnych z zastrzeżeniem, że przetwarzanie Pana/Pani danych  osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie,
4. wniesienia w dowolnym momencie  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z uwzględnieniem  procesów realizowanych z użyciem monitoringu wizyjnego):
a. z  przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy  Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
b. w celach związanych  z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach  marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest  związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
Po  wniesieniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych  celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie  uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pan/Pani interesów, praw i  wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. wniesienia skargi do  organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2, w przypadku uznania,  że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z postanowieniami  RODO.
Realizując swoje prawa może Pan/Pani skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych. Inspektor udzieli Państwu wyczerpującej  odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie  miesiąca od otrzymania żądania, a w przypadkach szczególnych (o czym  Pan/Pani zostanie powiadomiony) do trzech miesięcy.
Przetwarzane przez nas dane osobowe (w szczególności) w celu:
1. realizacji roszczeń, praw i wniosków;
2. realizacji procesów przetargowych;
3. zawarcia i realizacji umów;
4. przeprowadzenia szkoleń;
w określonym przez proces realizacji oraz niezbędnym zakresie, pochodzą co do zasady bezpośrednio od Państwa.
Wyjątek stanowią w szczególności sytuacje, gdy:
1. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umów;
2. dane osób realizujących lub nadzorujących umowy;
3. dane audytorów, kontrolerów, biegłych;
4. dane do realizacji procesów przetargowych;
5. dane do przeprowadzenia szkolenia, w tym szkolenia BHP;
6. dane niezbędne do dokonania innych czynności wynikających z roli administrator;
zostaną  nam udostępnianie przez osoby fizyczne, prawne, a także organy,  jednostki lub podmioty w zakresie zależnym od rodzaju łączącej nas umowy  lub formy współpracy, realizowanego nadzoru nad działalnością  Administratora, w tym przez:
1. osoby reprezentujące Pana/Panią na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2. podmiot, któremu udzielił Panu/Pani zgody na ich przekazanie,
3. Pana/Pani pracodawcę lub innego zleceniodawcę,
bądź  wykorzystamy informacje zebrane w Systemie Elektronicznych Ksiąg  Wieczystych, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego  Rejestru Sądowego w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641,  803, 1414 ze zm.) oraz innych, publicznie dostępnych rejestrów.
Wyjątek stanowić może również  realizowanie czynności na podstawie uzasadnionego interesu prawnego,  bądź uprzednio wyrażonych zgód, a także w ramach innych, lecz  akceptowanych przez prawo zachowań.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i dane nie są przez Administratora profilowane.
Powyższa  informacja odnosi się to także do procesów, w ramach których zapisy z  monitoringu wizyjnego oraz monitoringu sieci informatycznej będą musiały  być przeanalizowane na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie  naruszenia zasad bezpieczeństwa, ochrony informacji lub mienia, bądź w  sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia przez nas  informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach.  Czynności takie będą realizowane za pośrednictwem człowieka i bez  specjalnych metod technicznych (min. automatycznej analizy obrazu, czy  też automatycznego wyszukiwania treści), które mogłyby być uznane za  systemy przetwarzające dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO w sposób  zautomatyzowany.
Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w związku z rekrutacją w IRS-PIB, RZD z siedzibą w Zatorze
Klauzula  informacyjna dla kontrahenta będącego osobą fizyczna lub osobą fizyczna  prowadzącą działalność gospodarczą do realizacji umowy z IRS-PIB, RZD z  siedzibą w Zatorze
Klauzula informacyjna dla osób zawierających i realizujących umowę z IRS-PIB, RZD z siedzibą w Zatorze
Klauzula informacyjna dla osoby wnioskującej do IRS-PIB, RZD z siedzibą w Zatorze
Klauzula  informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze  skierowaną korespondencją do IRS-PIB, RZD z siedzibą w Zatorze (dotyczy  to także korespondencji kierowanej poprzez formularze kontaktowe oraz  pocztę elektroniczną)
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści